Помогите убрать все URL со скрипта shpora.cs - Форум Cheat-Master.ru
Меню сайта
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Alowir, Sanoxxx  
Форум » Программирование » CLEO Программирование » Помогите убрать все URL со скрипта shpora.cs (на скрипте имеются URL на посторонний сайт.)
Помогите убрать все URL со скрипта shpora.cs
Vasyasirotov1 Дата: Понедельник, 04.11.2019, 18:24 | Сообщение # 1
Новичок
Сообщений: 1
Статус: Offline
Помогите убрать все URL со скрипта shpora.cs на скрипте имеются URL на посторонний сайт. https://u.to/CqOuFg

Добавлено (04.11.2019, 18:27)
---------------------------------------------
просто убрать все примечания сайта Blasthack и само именование всего url в целом со скрипта cry

Добавлено (07.11.2019, 14:17)
---------------------------------------------
Код
{$CLEO .cs}
0000: NOP

0662: script "VALDAN"
0662: script "Äëÿ òåõ,êòî ïîêóïàë áîòà øàõòåðà íà ARP è DRP - vk.com/valdan33"

gosub @provSF
repeat
wait 0
until 0AFA: is_samp_available
0AB4: 0@ = var 174
0@ == 0
jf @INTF
gosub @provCS
wait 1000
alloc 1@ 66
alloc 2@ 66
alloc 3@ 96
if or
8AF4: 1@ = read_string_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "SHPORA" key "V_Chat"
8AF0: 12@ = get_int_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "SHPORA" key "key"
8AF4: 3@ = read_string_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "INF" key "INF"
then
0AE5: create_directory "CLEO\SHPORA"
0AE5: create_directory "CLEO\SHPORA\SETTINGS"
12@ = 115
format 1@ "shp"
format 3@ "Èíñòðóêöèÿ è îïèñàíèå îò àâòîðà: [VaLdaN] BLASTHACK.NET http:%c/blast.hk/threads/10586/" 47
0AF5: write_string 1@ to_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "SHPORA" key "V_Chat"
0AF1: write_int 12@ to_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "SHPORA" key "key"
0AF5: write_string 3@ to_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "INF" key "INF"
0@ = File.Open("CLEO\SHPORA\Èíñòðóêöèÿ.txt", "w")
0AD9: write_formatted_text "%s" in_file 0@ 3@
File.Close(0@)
end
format 2@ "%s" 1@
0B34: samp register_client_command 2@ to_label @activation
0B00: delete_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\list.ini"
format 2@ "CLEO\SHPORA"
format 3@ "%s\*.txt" 2@
if 0AE6: 31@ = find_first_file 3@ get_filename_to 2@
then
0@ = File.Open("CLEO\SHPORA\SETTINGS\SHPORA.ini", "w")
repeat
wait 0
format 1@ "CLEO\SHPORA\%s" 2@
if 0AAB: file_exists 1@
then
4@ += 1
0AD3: string_format 5@v format "%d" 4@
0C16: 3@ = strtok string1 2@ string2 "."
0AD9: write_formatted_text "%s%c" in_file 0@ 3@ 0xA
0AF5: write_string 3@ to_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\list.ini" section "Shpora" key 5@v
end
until 8AE7: 2@ = find_next_file 31@
File.Close(0@)
1@ = 0
2@ = 0
3@ = 0
end
if 8AAB: file_exists "CLEO\SHPORA\SETTINGS\FON.jpg"
then
0AF8: samp add_message_to_chat "{FFAB00}Äîáàâü èçîáðîæåíèå ñ íàçâàíèåì {77FF00}FON.jpg {FFAB00}ïî ïóòè {77FF00}CLEO\SHPORA\SETTINGS" color 0x77FF00
0@ = File.Open("CLEO\SHPORA\SETTINGS\FON.jpg", "w")
0AD9: write_formatted_text "" in_file 0@
File.Close(0@)
end
0B71: render 31@ = load_texture_from_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\FON.jpg"

:1
wait 0
if or
0AB0: key_pressed 12@
11@ == 1
jf @1
11@ = 1
call @language 0 25@ 26@
0B5D: samp toggle_cursor 1
alloc 13@ 66
alloc 14@ 66
format 13@ "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SHPORA.ini"
format 14@ "{CCDE2B}Ñïèñîê"

:2
10@ = File.Open(13@, "rt")
0AC8: 3@ = allocate_memory_size 328
0C11: memset destination 3@ value 0 size 328
15@ = 0
repeat
if File.ReadString(10@, 3@, 328)
then
0C17: 16@ = strlen 3@
if and
not 16@ == 0
001D: 16@ > 15@
then
0085: 15@ = 16@
end
0C11: memset destination 3@ value 0 size 328
end
until File.EOF(10@)
free 3@
File.Close(10@)
0AB4: 5@ = var 380
0AB4: 6@ = var 381
if and
5@ == 0
6@ == 0
then
SAMP.GetScreenResolution(5@, 6@)
5@ /= 2
6@ /= 2
else
0AB4: 3@ = var 382
0AB4: 10@ = var 383
3@ /= 2
10@ /= 2
005A: 5@ += 3@
005A: 6@ += 10@
end
if 15@ > 40
then
if 15@ > 70
then
if and
15@ > 70
15@ < 100
then
15@ -= 5
else
15@ -= 9
end
end
SAMP.GetScreenResolution(1@, 0)
15@ *= 10
if 001D: 15@ > 1@
then
1@ -= 200
0085: 15@ = 1@
end
0085: 20@ = 15@
0085: 16@ = 15@
16@ /= 2
0085: 17@ = 16@
0085: 18@ = 16@
17@ += 7
18@ += 60
if 18@ > 475
then
18@ = 475
0085: 17@ = 18@
0085: 16@ = 18@
17@ -= 53
16@ -= 60
end
0085: 21@ = 18@
20@ /= 2
0085: 19@ = 20@
21@ /= 2
0062: 5@ -= 20@
0062: 6@ -= 21@
else
15@ = 400
16@ = 215
17@ = 222
18@ = 275
0085: 20@ = 15@
0085: 21@ = 18@
20@ /= 2
0085: 19@ = 20@
21@ /= 2
0062: 5@ -= 20@
0062: 6@ -= 21@
end
0AB3: var 380 = 5@
0AB3: var 381 = 6@
0B80: dialog 0@ = create 14@
0B84: dialog 0@ set_pos_XY 5@ 6@ size 15@ 18@
call @color 0 29@ 28@ 27@
0B93: dialog 0@ set_background_color 27@
0B99: dialog 0@ add_listbox id 1 pos_XY 0 0 size 15@ 16@
if 11@ == 1
then
19@ -= 170
else
19@ -= 110
0B82: dialog 0@ add_button id 2 text "íàçàä" pos_XY 19@ 17@ size 100 30
end
19@ += 120
0B82: dialog 0@ add_button id 3 text "çàêðûòü" pos_XY 19@ 17@ size 100 30
17@ += 5
0B82: dialog 0@ add_button id 4 text "{844040}v" pos_XY 10 17@ size 20 20
0B82: dialog 0@ add_button id 17 text "{30771F}k" pos_XY 40 17@ size 20 20
17@ += 45
0B83: dialog 0@ add_checkbox id 5 text "{CCDE2B}Ñòðîêà ââîäà" pos_XY 5 17@ size 150 20
0B91: dialog 0@ add_static id 10 text "{CCDE2B}Ôîòî:" pos_XY 180 17@ size 50 20
0B96: dialog 0@ add_slider id 6 pos_XY 230 17@ size 150 20 max 255
17@ += 45
0B91: dialog 0@ add_static id 13 text "{89FF00}Ôîí" pos_XY 10 17@ size 50 20
0B91: dialog 0@ add_static id 14 text "{89FF00}Öâåò" pos_XY 355 17@ size 50 20
17@ -= 15
0B96: dialog 0@ add_slider id 11 pos_XY 55 17@ size 140 20 max 255
0B96: dialog 0@ add_slider id 12 pos_XY 205 17@ size 140 20 max 255
17@ += 30
0B96: dialog 0@ add_slider id 15 pos_XY 55 17@ size 140 20 max 255
0B96: dialog 0@ add_slider id 16 pos_XY 205 17@ size 140 20 max 255
17@ -= 100
0B88: dialog 0@ add_editbox id 7 text "" pos_XY 0 -60 size 15@ 40
0B82: dialog 0@ add_button id 19 text "0" pos_XY -32 -60 size 30 40
15@ += 2
0B82: dialog 0@ add_button id 18 text "" pos_XY 15@ -60 size 30 40
15@ -= 67
0B91: dialog 0@ add_static id 8 text "{844040}VALDAN" pos_XY 15@ 17@ size 60 20
15@ -= 85
17@ -= 40
0B91: dialog 0@ add_static id 9 text "{3E3B8D}BLASTHACK.NET" pos_XY 15@ 17@ size 150 20
15@ += 150
0AB4: 30@ = var 384
if 30@ == 1
then
0B9E: dialog 0@ checkbox 5 set_checked 1
0B90: dialog 0@ control 7 set_visible 1
0B90: dialog 0@ control 18 set_visible 1
0B90: dialog 0@ control 19 set_visible 1
else
0B9E: dialog 0@ checkbox 5 set_checked 0
0B90: dialog 0@ control 7 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 18 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 19 set_visible 0
end
0BAA: dialog 0@ set_checkbox 1 color 28@
0B90: dialog 0@ control 5 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 6 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 10 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 11 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 12 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 13 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 14 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 15 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 16 set_visible 0
10@ = File.Open(13@, "rt")
0AC8: 3@ = allocate_memory_size 328
0C11: memset destination 3@ value 0 size 328
repeat
if File.ReadString(10@, 3@, 328)
then
0B9A: dialog 0@ listbox 1 insert_element 3@ with_data 4@ after -1
0C11: memset destination 3@ value 0 size 328
end
until File.EOF(10@)
free 3@
File.Close(10@)
alloc 4@ 328

:3
wait 0
0B81: dialog 0@ pop_event_to 1@ control_id_to 2@
if 2@ == 1
then
if 1@ == 1793
then
0B9B: dialog 0@ listbox 2@ selected_element_to 3@ elements_count_to 0
0B9D: dialog 0@ listbox 2@ element 3@ store_text_to 4@ data_to 5@
if not 11@ == 1
then
0AF9: samp say_msg "%s" 4@
else
3@ += 1
0AD3: string_format 6@v format "%d" 3@
0AF4: 14@ = read_string_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\list.ini" section "Shpora" key 6@v
format 13@ "CLEO\SHPORA\%s.txt" 14@
11@ = 0
0B86: dialog 0@ set_visible 0
0BA4: dialog 0@ free
goto @2
end
end
if 1@ == 1794
then
0B9B: dialog 0@ listbox 2@ selected_element_to 3@ elements_count_to 0
0B9D: dialog 0@ listbox 2@ element 3@ store_text_to 4@ data_to 5@
if not 11@ == 1
then
if 8B95: dialog 0@ control 7 is_visible
then
0B90: dialog 0@ control 7 set_visible 1
0B90: dialog 0@ control 18 set_visible 1
0B90: dialog 0@ control 19 set_visible 1
end
0B94: dialog 0@ set_control 7 text 4@
0C17: 5@ = strlen 4@
format 14@ "%d" 5@
Dialog.SetControlText(0@, 19, 14@)
end
end
end
if and
2@ == 2
SAMP.IsCursorActive
then
if 11@ == 0
then
11@ = 1
0B86: dialog 0@ set_visible 0
0BA4: dialog 0@ free
goto @1
end
end
if and
2@ == 3
SAMP.IsCursorActive
then
11@ = 0
0B5D: samp toggle_cursor 0
0B86: dialog 0@ set_visible 0
0BA4: dialog 0@ free
free 4@
free 13@
free 14@
goto @1
end
if and
2@ == 4
SAMP.IsCursorActive
then
if 0B95: dialog 0@ control 5 is_visible
then
0B90: dialog 0@ control 5 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 6 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 10 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 11 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 12 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 13 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 14 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 15 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 16 set_visible 0
else
0B90: dialog 0@ control 5 set_visible 1
0B90: dialog 0@ control 6 set_visible 1
0AF0: 3@ = get_int_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "fon"
0B98: dialog 0@ slider 6 set_value_to 3@
0B90: dialog 0@ control 10 set_visible 1
0B90: dialog 0@ control 11 set_visible 1
0AF0: 3@ = get_int_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color1"
0B98: dialog 0@ slider 11 set_value_to 3@
0B90: dialog 0@ control 12 set_visible 1
0B98: dialog 0@ slider 12 set_value_to 30
0B90: dialog 0@ control 13 set_visible 1
0B90: dialog 0@ control 14 set_visible 1
0B90: dialog 0@ control 15 set_visible 1
0AF0: 3@ = get_int_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color2"
0B98: dialog 0@ slider 15 set_value_to 3@
0B90: dialog 0@ control 16 set_visible 1
0B98: dialog 0@ slider 16 set_value_to 15
end
end
if 2@ == 5
then
if 0B92: dialog 0@ checkbox 2@ is_checked
then
0AB3: var 384 = 1
0B90: dialog 0@ control 7 set_visible 1
0B90: dialog 0@ control 18 set_visible 1
0B90: dialog 0@ control 19 set_visible 1
else
0AB3: var 384 = 0
0B90: dialog 0@ control 7 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 18 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 19 set_visible 0
end
end
if 1@ == 1281
then
if 2@ == 6
then
0B97: dialog 0@ slider 2@ get_value_to 3@
0AF1: write_int 3@ to_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "fon"
0B67: render a 3@ r 255 g 255 b 255 to_argb 29@
end
if 2@ == 11
then
0B97: dialog 0@ slider 2@ get_value_to 3@
call @SETfon 2 3@ 2@ 28@
0BAA: dialog 0@ set_checkbox 1 color 28@
end
if 2@ == 12
then
0B97: dialog 0@ slider 2@ get_value_to 3@
call @SETcolor 2 2@ 3@ 28@
0BAA: dialog 0@ set_checkbox 1 color 28@
end
if 2@ == 15
then
0B97: dialog 0@ slider 2@ get_value_to 3@
call @SETfon 2 3@ 2@ 27@
0B93: dialog 0@ set_background_color 27@
end
if 2@ == 16
then
0B97: dialog 0@ slider 2@ get_value_to 3@
call @SETcolor 2 2@ 3@ 27@
0B93: dialog 0@ set_background_color 27@
end
end
if 2@ == 17
then
0AB1: call_scm_func @SetCursorPos 3 0 0 0@
0B5D: samp toggle_cursor 0
end
if 2@ == 18
then
0AA7: call_function 26@ num_params 2 pop 0 8 1 23@
0AB1: call_scm_func @SetCursorPos 3 5@ 6@ 0@
end
if 0B95: dialog 0@ control 18 is_visible
then
gosub @Getlanguage
end
if 2@ == 19
then
0B94: dialog 0@ set_control 7 text ""
format 14@ "0"
Dialog.SetControlText(0@, 19, 14@)
0AB1: call_scm_func @SetCursorPos 3 5@ 6@ 0@
end
if 2@ == 7
then
if 1@ == 1537
then
0AF9: samp say_msg "%s" 4@
0B94: dialog 0@ set_control 7 text ""
format 14@ "0"
Dialog.SetControlText(0@, 19, 14@)
0AB4: 30@ = var 384
if 30@ == 0
then
0B90: dialog 0@ control 7 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 18 set_visible 0
0B90: dialog 0@ control 19 set_visible 0
end
end
if 1@ == 1538
then
0C11: memset destination 4@ value 0x0 size 128
0B89: dialog 0@ get_control 2@ text_to 4@
0C17: 5@ = strlen 4@
format 14@ "%d" 5@
Dialog.SetControlText(0@, 19, 14@)
end
end
0AB4: 5@ = var 380
0AB4: 6@ = var 381
0AB3: var 382 = 15@
0AB3: var 383 = 18@
0B73: render draw_texture 31@ pos 5@ 6@ size 15@ 18@ rotation 0.0 color 29@
call @CursorPos 3 0@ 31@ 29@
if and
0AB0: key_pressed 4
8B8C:    samp is_cursor_active
then
0B5D: samp toggle_cursor 1
end
goto @3

:CursorPos
if and
0AB0: key_pressed 1
SAMP.IsCursorActive
then
0B5E: get_cursor_pos 28@ 27@
Dialog.GetRECT(0@, 3@, 4@, 20@, 19@)
20@ -= 30
if and
001D: 28@ > 3@
001D: 27@ > 4@
then
005A: 3@ += 20@
005A: 4@ += 19@
if and
001D: 3@ > 28@
001D: 4@ > 27@
then
0062: 3@ -= 20@
0062: 4@ -= 19@
0062: 28@ -= 3@
0062: 27@ -= 4@
20@ += 30
repeat
wait 0
0B5E: get_cursor_pos 3@ 4@
0062: 3@ -= 28@
0062: 4@ -= 27@
Dialog.SetRECT(0@, 3@, 4@, 20@, 19@)
0B73: render draw_texture 1@ pos 3@ 4@ size 20@ 19@ rotation 0.0 color 2@
0AB3: var 380 = 3@
0AB3: var 381 = 4@
until 8AB0: key_pressed 1
end
end
end
ret 0

:color
alloc 7@ 20
if 8AF0: 0@ = get_int_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "fon"
then
0@ = 180
0AF1: write_int 0@ to_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "fon"
end
0B67: render a 0@ r 255 g 255 b 255 to_argb 1@
if 8AF4: 7@ = read_string_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color1"
then
format 7@ "80 255 0 0"
0AF5: write_string 7@ to_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color1"
end
0AD4: 31@ = scan_string 7@ format "%d %d %d %d" 2@ 3@ 4@ 5@
0B67: render a 2@ r 3@ g 4@ b 5@ to_argb 8@
if 8AF4: 7@ = read_string_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color2"
then
format 7@ "0 0 0 0"
0AF5: write_string 7@ to_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color2"
end
0AD4: 31@ = scan_string 7@ format "%d %d %d %d" 2@ 3@ 4@ 5@
0B67: render a 2@ r 3@ g 4@ b 5@ to_argb 9@
free 7@
ret 3 1@ 8@ 9@

:SETcolor
alloc 31@ 20
if 0@ == 12
then
0AF4: 31@ = read_string_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color1"
end
if 0@ == 16
then
0AF4: 31@ = read_string_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color2"
end
0AD4: 3@ = scan_string 31@ format "%d %d %d %d" 14@ 15@ 16@ 17@
if and
15@ == 255
16@ == 0
17@ >= 1
then
17@ -= 15
if 17@ < 10
then
15@ = 0
17@ = 0
end
gosub @SetColor1
end
if and
15@ <= 254
16@ == 0
17@ == 255
then
15@ += 15
gosub @SetColor1
end
if and
15@ == 0
16@ >= 1
17@ == 255
then
16@ -= 15
gosub @SetColor1
end
if and
15@ == 0
16@ == 255
17@ <= 254
then
17@ += 15
gosub @SetColor1
end
if and
15@ >= 1
16@ == 255
17@ == 0
then
15@ -= 15
gosub @SetColor1
end
if and
15@ == 255
16@ <= 254
17@ == 0
then
16@ += 15
gosub @SetColor1
end
if and
15@ <= 254
16@ == 0
17@ == 0
then
15@ += 15
gosub @SetColor1
end
if 1@ == 0
then
15@ = 0
16@ = 0
17@ = 0
gosub @SetColor1
end
ret 1 30@

:SetColor1
format 31@ "%d %d %d %d" 14@ 15@ 16@ 17@
if 0@ == 12
then
0AF5: write_string 31@ to_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color1"
end
if 0@ == 16
then
0AF5: write_string 31@ to_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color2"
end
0B67: render a 14@ r 15@ g 16@ b 17@ to_argb 30@
//free 31@
return

:SETfon
alloc 31@ 20
if 1@ == 11
then
0AF4: 31@ = read_string_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color1"
end
if 1@ == 15
then
0AF4: 31@ = read_string_from_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color2"
end
0AD4: 30@ = scan_string 31@ format "%d %d %d %d" 2@ 3@ 4@ 5@
format 31@ "%d %d %d %d" 0@ 3@ 4@ 5@
0B67: render a 0@ r 3@ g 4@ b 5@ to_argb 7@
if 1@ == 11
then
0AF5: write_string 31@ to_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color1"
end
if 1@ == 15
then
0AF5: write_string 31@ to_ini_file "CLEO\SHPORA\SETTINGS\SETTINGS.ini" section "COLORS" key "color2"
end
free 31@
ret 1 7@

:language
0AA2: 0@ = load_library "User32.dll"
0AA4: 1@ = get_proc_address "GetKeyboardLayout" library 0@
0AA4: 2@ = get_proc_address "ActivateKeyboardLayout" library 0@
ret 2 1@ 2@

:Getlanguage
0AA7: call_function 25@ num_params 1 pop 0 0 24@
if 24@ == 68748313
then
format 14@ "Ru"
end
if 24@ == 67699721
then
format 14@ "En"
end
Dialog.SetControlText(0@, 18, 14@)
return

:SetCursorPos
0BA9: dialog 2@ get_control 18 pos_to 7@ 8@
005A: 0@ += 7@
0@ -= 20
1@ -= 25
0AA2: 6@ = load_library "User32.DLL"
0AA4: 3@ = get_proc_address "SetCursorPos" library 6@
0AA4: 4@ = get_proc_address "mouse_event" library 6@
0AA7: call_function 3@ num_params 2 pop 0 1@ 0@ 5@
0AA5: call 4@ num_params 5 pop 0 params 0 0 0 0 2
0AA5: call 4@ num_params 5 pop 0 params 0 0 0 0 4
0AA3: free_library 6@
0AB2: ret 0

:activation
11@ = 1
SAMP.CmdRet

:INTF
0AB3: var 174 = 0
if 8B61: samp is_local_player_spawned
then
0B6D: render 0@ = create_font "Arial" height 12 flags 14
SAMP.GetScreenResolution(11@, 12@)
11@ = 0
11@ += 40
12@ -= 120
0087: 5@ = 11@
repeat
32@ = 0
repeat
wait 0
0087: 1@ = 11@
0087: 2@ = 12@
0087: 3@ = 1@
3@ += 300
0087: 4@ = 2@
4@ += 35
0B6F: render font 0@ draw_text "S H P O R A" pos 1@ 2@ color 0xFF9AC9FF//C7E0FD//A6CAF3
2@ += 35
0B68: render draw_line_point1 1@ 2@ point2 3@ 4@ width 12 color 0xFF000000
3@ -= 4
if 803B: 5@ == 3@
then
0B68: render draw_line_point1 1@ 2@ point2 5@ 4@ width 8 color 0xFFE51F1F
else
0B68: render draw_line_point1 1@ 2@ point2 5@ 4@ width 8 color 0xFF04DA04
end
2@ += 14
0B6F: render font 0@ draw_text "VALDAN" pos 1@ 2@ color 0xFF0000FF
1@ += 140
0B6F: render font 0@ draw_text "BLAST{0077FF}HACK.NET" pos 1@ 2@ color 0xFF9AC9FF//C7E0FD//A6CAF3
until 32@ >= 10
if 803B: 5@ == 3@
then
5@ += 1
end
if 0AB0: key_pressed 119
then
wait 2000
end
until 0B61: samp is_local_player_spawned
wait 1000
0B6E: render release_font 0@
end
0A93: end_custom_thread

:provSF
if 0038: $707 <= 16
then
0AD1: show_formatted_text_highpriority "~y~NO SAMPFUNCS 5.3.1 ~r~error" time 10000
0A93: end_custom_thread
end
return

:provCS
if 8AAB: file_exists "CLEO\SHPORA.cs"
then
SAMP.Disconnect(0)
chatmsg "{FF1100} Âíèìàíèå !!!" color 0x00FA9A
chatmsg "{FFC900} Ñêðèïò {00FF00} SHPORA.cs {FFC900} áûë ïåðåèìåíîâàí!" color 0x00FA9A
chatmsg "{FF1100} Îí íå áóäåò ðàáîòàòü, ïîêà íå âåðíåòå ïðåæíåå èìÿ." color 0x00FA9A
chatmsg "{FF4235} Çàïóñê íå âîçìîæåí !" color 0x00FA9A
0A93: end_custom_thread
end
if 8AAB: file_exists "CLEO\Admin_Checker.cs"
then
0AB3: var 174 = 1
0A92: create_custom_thread "SHPORA.cs"
end
return


Сообщение отредактировал CZAR - Четверг, 07.11.2019, 15:05
CZAR Дата: Четверг, 07.11.2019, 15:05 | Сообщение # 2
AHK Скриптер
Сообщений: 1073
Статус: Offline
Когда вы научитесь код в теги "code" запихивать?
Я в ВК
Ушел в веб.

• Ничего не покупаю.
• Способы не проверяю.


Гарант Cheat-Master: *тема*

AHK
SAMP-UDF
[AHK Урок] Выбор в диалогах мышкой и enter`ом
[SAMP] Флудер
[SAMP] Быстрый ответ на СМС
[SAMP] Счетчик наигранного времени
[ERP] Помощник для адвоката
[DRP] Flooder SMS
[DRP] FakeTime
[Arizona] Бот для казино (/dice 1001)

Достижения:
- 26.02.2017
- 03.01.2018
- 26.05.2018
- 22.09.2018
- 04.04.2019
Форум » Программирование » CLEO Программирование » Помогите убрать все URL со скрипта shpora.cs (на скрипте имеются URL на посторонний сайт.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: